Elbilen er ikke problemet

Hver morgen tar jeg buss til Oslo fra Asker og ser, i likhet med Geir Ramnefjell (Dagbladet, 28. 1.) mange elbiler i kollektivfeltet. Men jeg ser også et transportsystem i krise: Fossilbiler i påkjøringsrampen står i kø for å komme seg inn i køen som tar dem til Oslo. Mens de krabber seg over kollektivfeltet sperrer de for bussen, før de fortsetter i kø inn til en by full av biler og dårlig luft.

Transportsektoren er dominert av fossile drivstoff, både blant biler og busser, og klimagassutslippene fra denne sektoren er økende. Vi ønsker oss en transportsektor basert på fornybare drivstoff, og innfasingen av elbiler er et ledd i denne overgangen. Ruters busser på biogass og hydrogen tar utfordringen fra andre hold.

En del av løsningen på klimautfordringen er gode kollektivordninger, sykkel, og klimavennlige kjøretøy. Men selv med en massiv satsning på kollektivtransport vil vi, også om 10, 20 og 30 år, benytte oss av personbiler. Derfor kan ikke disse være basert på fossilt drivstoff.

Det er derfor vi har insentiver som stimulerer folk til å kjøpe elbil, nettopp fordi vi vil at folk skal gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort. Og de som tidlig tar utfordringen og bidrar til denne teknologirevolusjonen får glede av insentivene først, og lengst.

Ramnefjell har rett: Elbilen vil konkurrere på likere vilkår i årene som kommer. Vi må bare sørge for at overgangen bort fra biler som går på fossile drivstoff fortsetter. Elbil i kollektivfeltet er et tiltak som fungerer, og vi skal beholde det så lenge det er praktisk mulig. Andre tiltak, som en miljøfil på innfartsårene, eller utslippsfrie soner i sentrum, er mulige arvtakere. Men vi må ha virkemidler som gjør det lønnsomt – både i tid og penger – å velge kollektivtransport, samkjøring, sykkel, og fossilfrie biler på bekostning av forurensende biler.

For det er ikke kjøring i kollektivfelt som haster. Det som virkelig haster er å kutte utslipp i transportsektoren, for å unngå en klimakatastrofe.

Fellesopprop: Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

Til: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte
sine utslipp av klimagasser.

De 52 organisasjonene og 3 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge
opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må
føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på
lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero,
Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk
Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker,
Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges
Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM
Global, KFUK-KFUM Speiderne, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk
Bioenergiforening, Utdanningsforbundet, Tekna, YS, Naturviterne, Fagforbundet,
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trafikkaksjonen,
NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund,
For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen, Norges Sosiale
Forum, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes
Landsforening, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre,
Krfu, Sosialistisk Ungdom, Digni og Den norske kirke.

Fylkesordførere som har undertegnet:
Per-Eivind Johannesen, Fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold
Gro Lundby, Fylkesordfører i Oppland

Om organisasjonene

 • Den norske kirke har omlag 79 prosent av Norges befolkning som medlem
 • Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon med mer enn 520 000 medlemmer
 • Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer
 • YS er et fagforbund med 21 særforbund og 222 000 medlemmer
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter er de store statlige bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon, som til sammen har nesten 200 000 ansatte
 • Utdanningsforbundet er et fagforbund med 156 000 medlemmer
 • Norges bondelag er en bondeorganisasjon med 62 000 medlemmer
 • Tekna er et fagforbund med mer enn 61 000 medlemmer
 • NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 350 virksomheter i logistikknæringa
 • Naturvernforbundet er Norges største miljøorganisasjon med over 20 000 medlemmer
 • Framtiden i våre hender er en av landets største miljøorganisasjoner med 20 000 medlemmer
 • Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon med 14 000 medlemmer
 • AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet og har 13 200 medlemmer
 • WWF er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 13 000 støttemedlemmer i Norge
 • KFUK-KFUM Speiderne er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 12.000 speidere
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag er en bondeorganisasjon med 7000 medlemmer
 • Norsk Jernbaneforbund et fagforbund med mer enn 6600 medlemmer
 • Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom med 6500 medlemmer
 • Miljøagentene er Norges eneste miljøorganisasjon for barn med over 6000 medlemmer
 • Naturviterne er en fagforening med 5900 medlemmer
 • Norsk Elbilforening organiserer mer en halvparten av landets elbilister og har 5000 medlemmer
 • Unge Høyre er ungdomspartiet til Høyre og har 4900 medlemmer
 • Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 3000 støttemedlemmer i Norge
 • Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt og har om lag 2000 medlemmer
 • Unge Venstre er ungdomspartiet til Venstre og har i overkant av 1600 medlemmer
 • Norsk Lokomotivmannsforbund er et fagforbund med 1550 medlemmer
 • Krfu er ungdomspartiet til Krf og har i overkant av 1500 medlemmer
 • Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet til SV og har i overkant av 1500 medlemmer
 • Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp og har 1500 medlemmer
 • Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne og har i overkant av 500 medlemmer
 • Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og har 500 medlemmer
 • For Jernbane er en forening med i overkant av 400 medlemmer
 • Norsk Bioenergiforening er en næringspolitisk interesseforening med mer enn 300
 • medlemsvirksomheter
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner med 122
 • medlemsorganisasjoner
 • Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon
 • Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet
 • Miljøstiftelsen Zero jobber med løsningene på klimaproblemet
 • KFUK-KFUM Global er en bistands- og solidaritetsorganisasjon under KFUK-KFUM
 • Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge som jobber med bevaring av biologisk mangfold.
 • Klimavalg 2013 er en kampanje med 41 tilsluttede organisasjoner
 • Kollektivkampanjen er en samarbeidskampanje mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen
 • Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn
 • Grønn Bil er et prosjekt som jobber for å øke innfasingen av ladbare biler i Norge
 • Syklistenes Landsforening er en forening med 12 lag i de største byene i Norge
 • Norsk Klimanettverk er et nettverk for alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.
 • Norsk Klimastiftelse er en stiftelse som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere engergiforbruk og utslipp av klimagasser
 • Besteforeldrenes klimaaksjon er et tverrpolitisk nettverk som jobber for en løsning på klimakrisa, for våre barn og barnebarn
 • Grønn Hverdag er en organisasjon som jobber for å heve bevisstheten for å ta miljøvennlige og etiske valg i hverdagen
 • ForUM for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon for miljø- utviklings- og fredsorganisasjoner.
 • Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen er et prosjekt som jobber for realiseringen av dobbeltspor på Lillehammer – Gudbrandsdalen
 • Trafikkaksjonen jobber for en tryggere og bedre transportpolitikk
 • Norges Sosiale Forum er en internasjonal bevegelse som jobber for en mer rettferdig verden.

 

Ny E18 Asker-Lysaker, luftkvalitet og pengebruk

Da jeg jobbet med å få opp noen av de første hurtigladerne i Norge, gjennom ZEROs prosjekt, støttet av Transnova, møtte jeg mange som syntes hurtiglading var dyrt. Det koster gjerne mellom 500 000 og en million kroner for å sette opp et hurtigladerpunkt. Det er et lass med penger, og svir i et PR-budsjett til et lokalt kraftselskap, eller kjøpesenter. Ser vi det derimot i infrastruktursammenheng, er det kanskje ikke så dyrt.

Se for eksempel på planene for ny E18 mellom Lysaker og Asker. Sannsynligvis ikke noen spesielt god idé med tanke på arealbruk, luftkvalitet, retning i klimapolitikken, eller noe som helst (med mindre det brukes til å lage et kollektivfelt til).

En slik veistubb på E18 på ca. 15 fra Lysaker til Asker km kan komme til å koste ca. 18,7 milliarder kroner (!)

Hva kan man få for det?

 • 1000 hurtigladere for elbil, spredd over det ganske land, til en million stykket: 1 milliard
 • Få fart på en infrastruktur for hydrogenbiler i hele landet. 100 hydrogenstasjoner à 20 millioner: 2 milliarder.
 • Superduper sykkelsuperhighway. 15 km, og vi flesker til med 40 millioner per km.  Vi runder av til 1 millard, og sørger for drift av suppestasjon til 5 milloner kroner i året i 20 år.
 • Da har vi 15 milliarder igjen. Hvor godt kan Ruter og NSBs kollektivtilbud bli for 15 milliarder kroner?

En eventuell ny E18 ville blitt bompengefinansiert, så pengene ligger ikke på bordet. Men skal vi gjøre en investering i den størrelsesordenen er det kanskje på sin plass og spørre seg om vi putter pengene i prosjekter som bringer oss dit vi vil være i 2020, 2050.

Elektrifisering av veitransporten, og sykkel

ZERO er en stiftelse som jobber for å redusere klimagassutslipp, og jobber for å skifte ut teknologi som slipper ut klimagasser. I transportsektoren er en stor del av transportformene basert på fossile drivstoff. Å elektrifisere veitransporten er en viktig bidragsyter for å få ned Norges klimagassutslipp. Det betyr, at i tillegg til tog, t-bane, trikk og trolleybuss, som allerede går på strøm, må også andre transportformer, som privatbil og buss over på klimavennlige drivstoff. Derfor har vi jobbet for å fremme elbiler, hydrogenbusser, og ikke minst opprettelsen av Transnova.

Elektrifisering er altså et viktig arbeidspunkt, som ZERO har prioritert å bruke sine begrensede ressurser på. Da kommer vi av og til i spesielle situasjoner, der vi i samme åndedrag snakker om elsykkel. Det kan virke merkelig, at vi da ikke jobber med sykkel også, all den tid det er mer miljøvennlig å sykle, enn å kjøre elbil. Når vi ikke jobber med sykkel, er det ikke fordi vi mener det ikke er en klimaløsning, og ikke fordi vi mener at en elbil er mer miljøvennlig enn en sykkel, men fordi vi må prioritere, og fordi vi mener at elektrifisering av veitransporten har et større klimareduksjonspotensial enn sykkel. Ja, vi kunne faset ut alle bilene, og latt folk sykle i stedet, men vi tror at folk vil ønske å bruke bil, også i framtida. Og det handler ikke bare om privatbiler. Det kommer altså til å være biler, og også varebiler, busser og lastebiler, også i framtida, og det er viktig at bilparken endrer seg, og endringen må begynne nå, for endringen tar tid.

Sykkel er et fantastisk transportmiddel, som gir trening, har null utslipp, er rimelig, og gir fantastisk arealbruk (selv har jeg en Brompton sammenleggbar sykkel som får plass under kontorpulten). Det bør stimuleres til at folk sykler mer i transportsammenheng, og at kollektivtrafikken blir styrket, og at vi bruker arealet bedre, slik at transportbehovet går ned. Derfor gir vi all honnør til organisasjoner og enkeltpersoner som jobber for disse målene. Likevel, selv om både sykkel, og kollektivandelen i Norge hadde blitt doblet over natta, hadde CO2-utslippene fra transporten vært svært store. Og vi har ikke lyst til å se på at bilene, bussene, fergene, og lastebilene fortsatt går på diesel, selv om vi lykkes med en offensiv sykkelpolitikk.

Når det er sagt, samarbeider vi gjerne om hvordan en overgang til (spesielt) elbiler ikke kommer i konflikt med satsing på sykkel, kollektivtrafikk, og god arealplanlegging i årene som kommer.

Fossile tanker av Norman

Victor Norman sier i Dagens Næringsliv lørdag 15. desember 2012 at han ikke har dårlig samvittighet for å ha kjøpt bensinbil. Det trenger han heller ikke ha – dårlig samvittighet er et dårlig klimatiltak.

Som professor bør Norman vite å sammenligne epler med epler, og ikke epler med pærer. Har professoren tenkt på hvor bensinen hans kommer fra før den ligger i tanken klar til å brennes i motoren? Utslippene fra en bensinbil oppgir utslippene fra selve bilen, såkalt tank-to-wheel. I sin sammenligning med elbilen tar han elbilens well-to-wheel utslipp. Det vil si at han tar med hele produksjonen og transporten av elektrisiteten. Vi må da gjøre det samme for bensinbilen. Siden Norman feilaktig bruker europeisk kullkraft som opphav til elbilens elektrisitet så må en sammenligne med bensin med opphav av verste sort, slik som oljesand fra Canada. Med det regnetykket ender utslippet med 237g CO2 per kilometer for Normans kjære bensinbil, altså betydelig høyere en elbilens teoretiske utslipp. Men alt dette er bare lek med tall: Hverken utslippstallene fra elbilen eller bilen som professoren kjører stemmer i Bergen. Elbilen kjører på vannkraft med tilnærmet lik null i utslipp og bensinbilen hans etter alle solemerker på drivstoff med opprinnelse fra Nordsjøen. Norman er forøvrig tydeligvis ikke så veldig opptatt av luftkvaliteten i Bergen, men det er et tema han kan ta opp med Bergens astmatikere.

Som samfunn kan vi ikke fortsette å gjøre oss mer avhengige av fossil energi, og derfor er det gledelig at mange går og kjøper seg en elbil i stedet for en fossilbil. Elbilens relative suksess i Norge viser at forbrukere og virkemidler fungerer sammen, uten at det er drevet fram av kvotesystemet.

Solkraft i Tyskland er en lignende historie. Myndigheten har lagt til rette for innfasing av solkraft, og bedrifter og privatpersoner har svart. Tyskland produserte i 2011 18 TWh solkraft, nok til 6 millioner elbiler. De skaper et energisystem med fornybar kraft og utslippsfrie energibærere, som gjør transport uten utslipp mulig, selv om det ikke er lønnsomt i kvotesystemet.

For å bekjempe klimaendringer må vi faktisk gå ned til tilnærmet null utslipp i samfunnet, både i transport og i kraftproduksjon. Elbiler blir favorisert i Norge, fordi det er et godt klimatiltak. Kvotesystemet er ikke og kan ikke være det eneste vi baserer oss på. Det er sant: Klimapolitikken er ikke for amatører, men den er heller ikke for dogmatiske og sneversynte økonomer. Klimapolitikken trenger tiltak som fungerer, og folk som tør å tenke langsiktig, og satse på løsningene. Og ikke på de gamle A4-tankene.

Benjamin Myklebust og Eivind Hodne Steen, transportrådgivere, miljøstiftelsen ZERO

For mer informasjon om elbilen og elektrisitet anbefales det å ta en titt på Grønn bil sin artikkel «Er elbiler egentlig miljøvennlige?«. Elbilforeningen har også gitt et godt svar til Victor Normans innlegg i avisen

Skal du kjøpe elbil?

Tenker du at nå har kanskje tiden kommet for at du skal vurdere en elbil? Har du kanskje bytta ut oljefyren hjemme, og tenker at tiden har kommet også for fossilbilen? Eller ser du naboen kjøre gratis gjennom bomringen, og i kollektivfeltet?  Grunnene til  å ønske seg en elbil er mange, men det kan være mange ubesvarte spørsmål.

For bare noen år siden var elbil nesten ensbetydende med et par modeller, men nå er flere biler på markedet, både personbiler, varebiler, og motorsykler. Spørsmål som «hva koster en elbiler», eller «hvor stor er en elbil» er ikke lette å svare på.

Heldigvis er det mange som kan hjelpe. Vi i ZERO har laget en guide, ikke bare til elbil, men til også andre klimabiler, og hvor du kan lade, og fylle de ulike fornybare drivstoffene. Sjekk ut nettsiden klimabiler.no!

Ingen har så mye erfaring med elbiler som Elbilforeningen! De har laget en kjøpsveiledning, som kan være til hjelp når man begynner å se seg om etter en elbil. Der kan du blant annet lære mer om hvor langt du kan regne med at elbilen kan kjøre. Hvor langt bilen kan kjøre er selvsagt avhengig av så mangt, ikke minst personen bak rattet. Men hastighet og høydeforskjell og også selvsagt av betydning for energiforbruket, akkurat som på en fossilbil, men det kan være greit å planlegge litt mer på en elbiltur. Nettjenesten Green Race kan hjelpe deg med det. Her kan du vise hvor du skal kjøre, så kan kalkulatoren estimere hvor mye batterikapasitet du har å rutte med.

ZERO er med i et europeisk prosjekt kalt E-Mobility, der vi deler erfaringer med aktører rundt omkring i Europa som jobber med elbil. Det som er spesielt med Norge nå, er at ingen andre steder har man så god infrastruktur, og ingen andre steder er det så godt lagt til rette for bruk av elbil. Her er det også mange flere som har en venn som har elbil, slik at mange fler har litt kjennskap til elbiler. Så hvis du lurer på å kjøpe elbil, er grunnene mange. Elbil passer ikke til absolutt alt, men det er stor sjanse for at det passer for deg!

 

 

Er elbiler miljøvennlige?

Ofte er budskapet om elbiler spisset og forenklet. Elbiler har ikke eksos, og derfor er de miljøvennlige. «Men vent» tenker mange. – Hvor kommer strømmen fra, og er ikke elbilene mye mer forurensende når man tar produksjon og resirkulering inn i bildet? Dette var inntrykket man kunne sitte igjen med etter NRKs sak om ladbare hybridbiler mandag, der man både blandet hybridbiler med ladbare hybridbiler, og avsluttet med å gi inntrykk av at både hybridbiler og elbiler «sikkert er» mindre miljøvennlige enn dieselbiler, godt hjulpet av myten om at en Toyota Prius er mer miljøvennlig enn en Hummer.

Hvor kommer strømmen fra?

Strømmen i Norge kommer i all hovedsak fra vannkraft. Vi har i snitt produsert mer enn vi har forbrukt det siste tiåret. Fysisk sett kommer altså strømmen til elbilene fra vannkraft.

Vi har imidlertid et system med opphavsgarantier for grønn energi i Europa. Det vil si at folk andre steder i Europa kan betale for at strømmen de bruker garantert er fornybar. Norge er en eksportør av slike opprinnelesgarantier, så noe av strømmen vi bruker i Norge blir dermed bokført som skitten. Elbilforeningen har imidlertid kjøpt slike sertifikater for alle elbilene i Norge. Derfor har elbilene omtrent null utslipp, enten man regner på sertifikater eller fysisk opphav i Norge.

Flere elbiler vil føre til økt brukt av strøm. En elbil bruker overraskende lite strøm, vil mange si. Med et normalt kjøremønster, på omkring 15 000 km per år, der bilen bruker omkring 0,2 kWh/km, blir det årlige forbruket ca. 3000 kWh. En million elbiler bruker da 3 TWh, mens Norges vannkraftproduksjon ligger på omkring 120 TWh per år. I tillegg skal Norge produsere 13 TWh mer fornybar strøm i 2020, gjennom det svensk-norske samarbeidet med grønne sertifikater. Vi har nok ren strøm til å drive elbilene.

Det er heller ikke slik at strømmen du bruker i en elbil fører til en marginalstrømproduksjon på kull i Europa. Vi kan snakke om to typer marginalproduksjon av strøm: Den første er den strømproduksjonen som blir satt i gang når forbruket er høyt, for eksempel en vinterdag uten vind eller sol: det er ikke slik at det skitneste og eldste kullkraftverket er det som da settes inn – likeså gjerne er det et gasskraftverk.

Den viktigste fordelen med elbiler er likevel at de gjør det mulig å kjøre med fornybar kraft. Og her ligger også den andre og viktigste typen marginal strømproduksjon, altså hva slags ny energiproduksjon vi investerer i. Over hele verden investeres det i fornybar energi for å gjøre energimiksen renere. I Tyskland for eksempel ble det i fjor produsert 18 TWh strøm fra sol, og sol- og vindkraft blir installert i økende grad på alle kontinent. Vi er helt i starten av en innfasing av elbiler. I framtida må en større andel av bilene gå på strøm, og en større andel av strømmen må være fornybar.

Hvor kommer bilen fra?

Det er naturligvis sant at også en elbil er ressurskrevende å produsere. Likevel er det en utbredt misforståelse at når man tar produksjon og avfallshåndtering av en elbil med i bildet, så lønner det seg å kjøre på fossile drivstoff. Det er ikke riktig. Det økologiske fotavtrykket, og det totale CO2-utslippet av en fossilbil er mye større fra en elbil, og vil aldri kunne gå på fornybare drivstoff.

Vi ser av denne studien, utført av det sveitsiske materialteknologiinstituttet EMPA, at elbilen er mer miljøvennlig i løpet av levetiden, på en rekke indikatorer. Vi ser at belastningen knyttet til bruk (Operation) er den viktigste for begge biltypene. I Norge vil denne delen være betydelig mindre for elbilene, og med mer fornybar kraft vil flere elbiler i verden kunne kjøre på fornybar energi.

Les også mer utfyllende hos Grønn Bil!

 

Elbusser — hva finnes?

Stadig flere er interessert i å finne ut om elektriske busser. Det finnes noen elektriske busser i Norge allerede, blant annet har den lille Plussen vært i drift i Trondheim (ikke i drift lenger), og i Bergen har man jo trolleybusser, samt at man i Oslo nå har drift med hydrogenbusser. Men hva finnes av batteribusser? Ikke så veldig mye som er hyllevare, kan det se ut som, men jeg har nevnt noen muligheter under. Finnes flere? Da jeg var på EVS 25 i Shenzhen i Kina i 2010 var det mange elektriske busser på utstilling, i tillegg til BYD sin K9. De fleste så ut til å være på tidlig prototyp-stadium. På nettet kan man også finne mange fine skisser til elbuss, men det er ikke så veldig vanskelig å lage et bilde av en elbuss. Derfor er jeg mest interessert i elektriske busser som finnes, og er i bruk, helst så nærme Norge som mulig. Bruk gjerne kommentarfeltet!

Det kinesiske selskapet BYD har lansert bussen K9. Den har blitt bestilt til mange ulike byer rundt omkring i verden. I følge Wikipedia er summen ca. 1200. Veolia i Helsinki, og Movia i København vurderer disse (fra midten av 2013), kan det se ut som, men såvidt jeg vet er ingen i drift i Europa, selv om en er til demonstrasjon i Nederland. BYD K9 er 12 m, med 31 sitterplasser. Skal kunne kjøre 250 km i «urban conditions».

BYD K9

BYD K9

Solaris informerer om deres Urbino Electric på sine hjemmesider. Ikke i salg ennå, men Solaris har noen i test. Det er snakk om to modeller, på 8,9 m og 12 m. Toppfarten er kun 50 km/t.

PVI har bussene Oreos 2x og 4x. 4x er på 9,3 m og har 25 sitteplasser (+23 ståplasser). 2x er mindre, og har 22 plasser (13 sitteplasser). Bussene fra PVI er i drift i en rekke byer i Frankrike.

PVI Oréos 4x

PVI Oréos 4x

Det svensk firmaet Hybricon (video fra Umeå) har blant annet konvertert en Volvo 7700-buss som er i drift i Umeå i Sverige. Der hurtiglades bussen på endeholdeplass (100 kW) og drives i 30 minutter.

Micro-Vett har en plug-in hybridversjon av IVECO Daily. Her kan 20 passasjerer fraktes 90 km i maks. 50 km/h før man må over på diesel.

Proterra i USA lager elbusser, som er i drift i noen byer i USA. Disse er ca. 10,5 meter, og drives som bybusser, blant annet i Los Angeles. De har plass til opptil 68 passasjerer, og kan hurtiglader med en slags pantograf, lignende løsningen til Hybricon. Jay Leno har også prøvd bussen. Såvidt jeg vet er den ikke i bruk utenfor USA.

Flere?